Huishoudelijk reglement.

Artikel 1: Algemeen
Bridgevereniging Bridgevrienden Wassenaar verder omschreven als de vereniging:

 

 •  opgericht op 19 juli 2007
 • aangesloten bij de Nederlandse Bridge Bond.
 • speellocatie Deylercentrum Hofcaampweg 3 te Wassenaar
 • speelavonden op woensdag.
 • ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27103598

 


Artikel 2: Begrippen
Begrippen welke in dit reglement gebruikt worden zijn als volgt gedefinieerd:

Speelseizoen

: Competitie voor leden gedurende de periode september tot en met mei

Competitie

: Een reeks van wedstrijden waarna een eindstand wordt opgemaakt.

Zomercompetitie

: Competitie voor leden en niet leden gedurende de periode juni tot en met augustus

TC

: Technische commissie.

WL

: Wedstrijdleider.

MC

: Materialencommissie

Artikel 3: Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus daaropvolgend.
Het speelseizoen voor de leden vangt aan op de eerste woensdag in de maand september en wordt afgesloten
op de laatste woensdag in de maand mei, tenzij uit het wedstrijdprogramma anders blijkt.
In de periode juni tot en met augustus van het verenigingsjaar vindt er – onder verantwoordelijkheid van het 
bestuur – eventueel een zomercompetitie plaats. 
Dit is een zogenaamde open competitie, wat betekent dat deze competitie ook voor niet-leden open staat.

Artikel 4: Toetreden van leden

De wijze van toetreden van leden is als volgt:
 

 1. Personen, die als lid van de club wensen toe te treden, kunnen zich hiervoor wenden tot het bestuur van de vereniging. Zij kunnen als zodanig ook worden voorgedragen door één van de leden van de club. Het bestuur bepaalt of er bezwaren tegen de toelating zijn. Mochten er bezwaren zijn dan licht zij het aspirant-lid in.
 2. Het bestuur kan een ledenstop instellen wanneer de omstandigheden dit naar zijn mening vereisen

Artikel 5: Rechten en plichten van leden
 

 1. Na aanmelding kan het lid – op verzoek – kosteloos  een exemplaar van de statuten, huishoudelijk reglement, het speelschema voor het lopende seizoen en het competitie reglement (waarin  begrepen  het  wedstrijdreglement) ontvangen, tenzij betrokkene de beschikking heeft over een internetaansluiting. De bedoelde stukken zijn verder opgenomen als onderdeel op de website van de vereniging. Te weten: De Statuten,het Huishoudelijk Reglement en het Wedstrijdreglement.
 2. De leden zijn verplicht naast de verplichtingen voortvloeiende uit de Statuten:

 

 • de besluiten van de vereniging en de aanwijzingen van het bestuur op te volgen.
 • bij verhindering de WL , of de hiervoor aangestelde persoon, daarvan tijdig op de hoogte te brengen.
 • na afloop van iedere speelronde de tafel netjes achter te laten (oa spellen in het midden van de tafel, serviesgoed opgeruimd)
 • na afloop van iedere speelavond de bridgemates naar de  wedstrijdleiderstafel en de overige speelbenodigdheden naar de daarvoor bestemde tafel te brengen.

 
Artikel 6: Opzeggen lidmaatschap
 

 

 1. Een lid verbindt zich bij tussentijds opzeggen van zijn lidmaatschap zijn contributie over het verenigingsjaar.
 2. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling van het bestuur, kan ontheffing worden verleend van deze verplichting.
 3. Een lid dat wordt geroyeerd wordt met naam en toenaam aan de Bridgebond gemeld. 

 
Artikel 7: Bestuur van de vereniging
 

 1. Met uitzondering van de voorzitter kan een bestuurslid meer dan één functie bekleden.         
 2. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur bestaande uit de voorzitter, secretaris en penningmeester.
 3. De bestuursleden worden in principe benoemd voor een periode van 3 jaar.
 4. De bestuursleden zijn aftredend op de ALV, volgens het onderstaande schema:

 

 •      1e jaar: secretaris en gelijk wederom herkiesbaar
 •      2e jaar: penningmeester en gelijk wederom herkiesbaar
 •      3e jaar: voorzitter en gelijk wederom herkiesbaar

De overige bestuursleden zijn eveneens na 3 jaar aftredend en gelijk wederom herkiesbaar.
Dit rooster is zo opgesteld, dat voorkomen wordt dat meer dan 50% van het bestuur gelijktijdig 
aftredend is.
 
Artikel 8: De verplichtingen van de bestuursleden
De verplichtingen van de bestuursleden zijn als volgt
 

 

 

Voorzitter:
De voorzitter is de woordvoerder van het bestuur. Hij/zij is belast met de leiding van bestuurs- en   algemene ledenvergaderingen, de zorg voor de stipte naleving van de statuten en het huishoudelijk   reglement, alsmede met het uitvoeren van alle besluiten in bestuurs- en algemene ledenvergaderingen   genomen en het opstellen van de agenda. Hij/zij is te allen tijde bevoegd vergaderingen van de   door het bestuur ingestelde commissies bij te wonen.
 

Vice-voorzitter:
De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.
 

Secretaris:
Hij/zij bereidt met de voorzitter de vergaderingen voor, houdt de presentielijst bij, maakt de notulen en houdt de ledenlijst (inclusief de ereleden en leden van verdienste) bij en beheert het verenigingsarchief. De secretaris brengt jaarlijks aan de ALV verslag uit over het afgelopen verenigingsjaar. De secretaris voert de correspondentie van BC Bridgevrienden Wassenaar. Van alle uitgaande stukken wordt een afschrift bewaard.

Penningmeester:
Hij/zij is belast met het beheer van de financiën, met de zorg voor de inning van contributiegelden en andere inkomsten van de vereniging en met het voldoen aan de financiële verplichtingen. Hij/zij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit aan de ALV over de financiële gang van zaken in het afgelopen verenigingsjaar onder overlegging van de balans en een rekening van baten en lasten. Hij/zij stelt in overleg met het bestuur de begroting en een voorstel voor te heffen contributie voor het volgende verenigingsjaar op.

Wedstrijdleider:
Hij/zij is belast met het organiseren van de (interne) competities. De WL kan voorts die competities en speciale evenementen organiseren die het bestuur of de ALV nodig acht in het belang van de vereniging. De wedstrijdleider is voorzitter van de TC en het estuurslid aan wie de Materialen Commissie verantwoording verschuldigd is. De WL geeft een verslag van het afgelopen clubseizoen en doet na overleg in het bestuur  – namens de TC -  een voorstel voor het nieuwe wedstrijdschema in de ALV.
 

Overige leden van het bestuur:
De taken en bevoegdheden van de overige leden van het bestuur worden binnen het bestuur vastgesteld.
 
Artikel 9: Vergaderingen van het bestuur
 

 1. Het bestuur vergadert zo vaak de voorzitter of tenminste twee bestuursleden dit wenselijk achten. In ieder geval wordt binnen een maand na de   ALV een bestuursvergadering gehouden.
 2. Van alle bestuursvergaderingen worden door de secretaris notulen bijgehouden.
 3. Besluiten van de bestuursvergaderingen zijn geldig indien de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.

 
Artikel 10: Financiën
Voor alle specifieke activiteiten van de vereniging wordt in overleg met de penningmeester een aparte begroting gemaakt door de verantwoordelijke commissies c.q. personen voor de betreffende activiteiten. Gedurende het jaar controleert de penningmeester de onderhavige inkomsten en uitgaven tegen de in de   begroting hiervoor opgenomen bedragen. De penningmeester kan aan de betrokken commissies c.q. personen  instructies geven met betrekking tot betalingen, overleg bescheiden, verantwoording van de uitgaven etc.
                                        
Artikel 11 : Kascommissie
 

 1. De kascommissie wordt benoemd door de ALV
 2. Er zijn tenminste twee leden en één reserve
 3. Telkenjare treedt één van de permanenteleden af en komt het reservelid in zijn plaats.
 4. Er wordt dan een nieuw reservelid benoemd.
 5. Tenminste één week voor de ALV beoordeelt de kascommissie de door de penningmeester opgestelde      jaarrekening, bestaande uit een balans en een rekening van baten en lasten.
 6. Indien de penningmeester tussentijds aftreedt of anderszins zijn functie niet (meer) kan vervullen, vindt vóór het moment van overdracht aan de vervangende penningmeester door de commissie een tussentijdse beoordeling plaats.
 7. De commissie maakt van haar beoordeling een verslag dat het bestuur wordt aangeboden.

 
Artikel 12: Overige Commissies
Het bestuur benoemt commissies voor speciale werkzaamheden. Tot deze commissies behoren o.a.:

 

 A: De technische commissie (TC)

 

 1. De voorzitter van de TC is de wedstrijdleider.
 2. De WL kan zich laten bijstaan door één of meer leden. De leden van de TC kiezen uit hun midden een secretaris.
 3. De voorzitter van de TC heeft tot taak het tijdig bijeenroepen van een vergadering van de TC en het leiden van deze vergaderingen.
 4. Ook kan door tenminste twee leden van de TC een vergadering  bijeen worden geroepen.
 5. De secretaris draagt zorg voor verslaglegging van de vergaderingen en stelt zo mogelijk in overleg met één of meer TC-leden het jaarverslag samen.
 6. Binnen veertien dagen na een vergadering van de TC ontvangt het bestuur het verslag. Indien noodzakelijk brengt het in de TC aanwezige bestuurslid mondeling verslag uit aan de overige bestuursleden, indien binnen veertien dagen na de vergadering van de TC  een bestuursvergadering plaatsvindt.

   De taken van de TC zijn de volgende:
 

 • Het organiseren en leiden van de competitie en van andere interne en externe wedstrijden.
 • Het mede opstellen van een competitiereglement van de vereniging.
 • Het maken van een wedstrijdprogramma voor het komende verenigingsjaar. Dit  wedstrijdprogramma wordt – na behandeling binnen het bestuur - op de ALV ter goedkeuring aangeboden.
 • Het eventueel samenstellen van teams welke de vereniging vertegenwoordigen. Hiertoe behoort het samenstellen van paren en viertallen, de volgorde hiervan en de invallers.
 • Het bijhouden en verwerken van alle uitslagen die voor de beoordeling van de speelsterkte van personen, paren en viertallen noodzakelijk zijn.
 • Het bijhouden en verzorgen van de opgave van meesterpunten.
 • Het adviseren van het bestuur – gevraagd en ongevraagd -  in alle aangelegenheden van wedstrijdorganisatie en bridgetechniek.
 • Vaststelling van de activiteiten, die een prijsuitreiking tot gevolg hebben.

 
  B: De Activiteitencommissie (AC)
 

 1. De ACM is door tenminste één lid vertegenwoordigd in het bestuur.
 2. De door de ACM te organiseren activiteiten dienen door het bestuur te worden goedgekeurd.

        

 

   De taken van de ACM zijn de volgende:
 

 • Het organiseren en (laten) uitvoeren van alle niet speltechnische activiteiten
 • Bij de organisatie van deze activiteiten vindt – indien er bridge wordt gespeeld – afstemming plaats met de TC.

 

 
  C: De Materialen Commissie (MC).
 

 1. De MC bestaat uit drie leden.
 2. De MC legt verantwoording af aan de WL.

   De taken van de MC zijn de volgende:

 • Het inrichten van de speelzaal voorafgaand aan de clubavond, inclusief de zomeravondcompetitie.
 • Het opruimen van de speelzaal na afloop van de clubavond
 • De materialen, op een overzichtelijke manier. op de daarvoor bestemde plaats opbergen in de kast(en).
 • Het controleren van de batterijen van de bridgemates.
 • Het periodiek controleren op kwaliteit van alle benodigde materialen.
 • Het signaleren van vervanging of aanvulling van materialen en dit melden bij het bestuur.
 • Het jaarlijks indienen van een voorstel bij het bestuur – via de WL -  voor de aanschaf van nieuwe materialen.
 • Het aanspreken van de spelers over het eventueel misbruik van de materialen.
 • Het bijhouden van een inventarislijst.
 • Het coördineren van het gebruik van de materialen bij buitenbridge activiteiten.

 
D.    Lief en leed commissie
 1.    De lief en leed commissie bestaat uit minimaal 1 lid.
 2.    De lief en leed commissie legt verantwoording af aan het bestuur.
 
De taken van de lief en leed commissie zijn de volgende:
 1.    Het verzorgen van de toezending van kaarten of andere attenties.
 2.    Onderhoud de sociale contacten met de leden wanneer dit gewenst is.
 
Artikel 13: Contributie
 

 1. De contributie alsmede het entreegeld wordt jaarlijks vastgesteld op de ALV.
 2. Indien een lid van de vereniging in hetzelfde jaar lid is van meerdere bij de NBB aangesloten verenigingen bestaat de mogelijkheid een gedeelte van de afdracht aan de NBB terug te vragen.
 3. De contributie dient door de leden jaarlijks te worden voldaan uiterlijk voor 1 november van het lopende verenigingsjaar.
 4. Wanneer de contributie niet is voldaan op de datum, zoals gesteld in lid 3, volgt een aanmaning.

 
Artikel 14: Roken
 

 1. Roken in de speelzaal is niet toegestaan.
 2. Gedurende de speelavond is er gelegenheid op een door het bestuur aangewezen afzonderlijke plaats te roken.

 Artikel 15: Slotbepalingen

 1. Het Huishoudelijk Reglement moet met meerderheid van de aanwezige stemmen worden goedgekeurd door de ALV. 
 2. In alle gevallen waarin de het Huishoudelijke Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. Het bestuur onderneemt zonodig actie, teneinde een en ander vast te leggen in het Huishoudelijke Reglement.
 3. Elk jaar beoordeelt het bestuur, in overleg met diverse commissies, het Huishoudelijk Reglement volledigheid en bruikbaarheid en neemt zonodig initiatieven tot aanvulling en/of wijziging hiervan.
 4. Het Huishoudelijk Reglement treedt in werking na goedkeuring door de ALV.

 


 

Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 9 januari 2008   
 
Met de goedkeuring en vaststelling van dit reglement komen alle voorgaande versies van het Huishoudelijk Reglement te vervallen.
 

 

 


 


 

Wedstrijdregelement.


 

Begrippen.
Seizoen: het totaal aantal series (competitierondes) en enkelvoudige “open
zittingen” (o.a. de Kerst- en Paasdrive) in het verenigingsjaar, lopend
van september tot en met mei;
Serie: een competitieronde van een aantal zittingen waarna promotie en/of
degradatie plaats vindt; elk seizoen telt 5 series:
4 paren series en 1 beker-, butler- of viertallenserie.
Parenserie: een competitieronde waarin paren in groepen (lijnen), gevormd door
een groep van paren van zo veel mogelijk gelijke sterkte, tegen elkaar
spelen en de score gebaseerd is op parentelling binnen die groepen;
Bekerserie: een competitieronde van meerdere zittingen, waarin alle paren in één
lijn in competitie zijn en de score gebaseerd is op parentelling;

Butlerserie: een competitieronde van meerdere zittingen waarin paren in lijnen,
gevormd door een groep van paren van zo veel mogelijk gelijke sterkte,
tegen elkaar spelen en de score gebaseerd is op butlertelling binnen die
lijnen;
Viertallenserie: een competitieronde van meerdere zittingen waarin viertallen,
gevormd door twee paren, tegen elkaar spelen en de score gebaseerd is
op de winstpuntenschaal voor viertallen- wedstrijden;
Topintegraalserie: een competitieronde van meerdere zittingen waarin in alle lijnen
dezelfde spellen worden gespeeld en de score gebaseerd is op
parentelling over de gehele zaal;
Zitting: speelperiode (speelavond) waarna een ranglijst voor de zittingsuitslag
wordt opgemaakt;
Topintegraal zitting: een enkelvoudige “open zitting” waarin in alle lijnen dezelfde spellen
worden gespeeld (bijvoorbeeld in de Kerst- en Paasdrive) en de score
gebaseerd is op parentelling over de gehele zaal;
Zittingsronde: één van de te spelen tafels op een zittingsavond;
Paar: een vaste combinatie van twee of drie personen die deelneemt aan een
 serie.
Gelegenheidspaar: een paar waarin een speler met een gelegenheidspartner speelt;
Combipaar: een paar gevormd door twee spelers afkomstig van twee andere paren
ieder spelend voor eigen paar.
Clubvertegenwoordiging: deelname van één of beide spelers van een paar aan een
bondswedstrijd en/of hun behartiging van de clubbelangen anderszins.
Gelegenheidspartner: een invaller, die een van de spelers van een paar vervangt;
Combitafel: een tafel met een extra groep spellen waar de “stilzitparen” van twee
verschillende lijnen tegen elkaar spelen; 
 


 

Algemene bepalingen.
Artikel 1.1.
Dit reglement geldt voor de interne competitie van de Bridgeclub “BridgeVrienden Wassenaar”.
Artikel 1.2.
Het doel van de vereniging is om het bridgespel te beoefenen in een kleinschalige, vriendschappelijke,
maar competitieve sfeer.
Bij het spelen van de wedstrijden mag het competitie-element voorop staan, maar dit mag niet ten
koste gaan van het plezier in het bridgespel en het karakter van de vereniging.
Wederzijds respect naar elkaar toe, bij de paren onderling en tussen de paren is belangrijk.
Artikel 1.3.
Ter bevordering van het spelplezier en verbetering van het speelniveau van spelers uit een lagere lijn
mag van spelers en/of paren, afkomstig uit een hogere lijn uitkomend tegen spelers en/of paren uit een
lagere lijn, gedurende het biedverloop en het afspelen enige inschikkelijkheid worden verwacht
tegenover spelers uit de lagere lijn, tenzij de kaarten gesloten zijn of duidelijk van opzet sprake is.
Artikel 2.
In elk verenigingsjaar wordt door de leden in competitie gespeeld in groepen (lijnen), gevormd door
groepen van paren van zo veel mogelijk gelijke sterkte.
Artikel 3.1.
De speelavonden vinden plaats op woensdagavonden en starten om 19.45 uur; iedere speler wordt
geacht op tijd aanwezig te zijn.
Om 20.00 uur start de klok voor het begin van de eerste zittingsronde.
Artikel 3.2.
In de speelzaal mag niet gerookt worden.
In de bestuurskamer mag er gedurende de hele avond gerookt worden.
Na bekendmaking van de zittingsuitslag mag er aan de bar gerookt worden. 

 

Het spelen.
Artikel 4. 1.
Het gebruik van de systeemkaart is aanbevolen; de systeemkaart dient dan volledig ingevuld op tafel
aanwezig te zijn.
Artikel 4. 2.
Er wordt gespeeld met behulp van bidding-boxes volgens de laatst geldende regels van de Nederlandse
Bridge Bond.
Artikel 4. 3.
De duur van elke ronde en van de periode van wisselen wordt aangegeven met behulp van een klok.
De betekenis van de drie signalen zijn:
- beginsignaal (ononderbroken geluidssignaal);
- waarschuwingssignaal (ononderbroken geluidssignaal);
- wisselsignaal (vier geluidsstoten);
Na het waarschuwingssignaal mag een paar weigeren nog aan een nieuw spel te beginnen.
Als er slechts één spel nog niet is uitgespeeld en er sprake is van een duidelijk schuldig paar, mag dat
spel met toestemming van de wedstrijdleiding na het waarschuwingssignaal eventueel nagespeeld
worden; het spel dient dan uiterlijk na afloop van de zittingsronde, dus voordat ook de gehele
wisselperiode verstreken is te zijn gespeeld. - 4 -
Voor de niet gespeelde spellen wordt een arbitrale score van 40 % aan het duidelijk schuldig paar en
een arbitrale score van 60 % aan de tegenpartij toegekend, mits dit hun enige niet gespeelde spel is.
Wordt aan het begin van een ronde nog een spel gespeeld uit de vorige ronde, dan moeten de kaarten
onmiddellijk in de boards teruggeplaatst worden en zal de wedstrijdleiding het spel als niet gespeeld
aanmerken; in dat geval zal aan beide paren de eigen gemiddelde score voor dat spel worden
toegekend.
Artikel 4. 4.
Er wordt gebruik gemaakt van het NBB-Rekenprogramma met de bijbehorende bridgemates waarin de
spelresultaten dienen te worden ingevoerd.
Indien na afloop van het spelen van een spel voor de vastlegging van het resultaat in plaats van de
bridgemates scorekaarten worden gebruikt, dient één van de vier spelers - niet noodzakelijk noord - op
de bij het spel behorende scorekaart, in de juiste kolommen en achter de juiste paarnummers het
contract, tegen wie er gespeeld is, het resultaat en de score te noteren.
Beide paren zijn verantwoordelijk voor een juiste notering.
Indien door schrijffouten de juiste score op het spel niet door de wedstrijdleiding kan worden herleid
zal zij een arbitrale score toekennen.
Artikel 4. 5.
Het opnieuw schudden en delen van een rondgepast spel - ook aan het begin van de zittingsavond -
wordt bestraft met een score van 0 % voor dat spel.
Een rondpas aan het begin van de zittingsavond hoeft dat niet te zijn voor paren in de volgende ronden.
Tevens zou bij overdelen het bieden in de volgende ronden beïnvloed kunnen worden omdat men zou
weten dat een “rondpas” niet kan voorkomen. 

 

Reglementaire scores bij verhindering.
Uitgangspunt: verhindering mag geen ongewenste promotie en/of degradatie tot gevolg hebben.
Artikel 5.
Aan een paar dat een zitting verhinderd is wegens clubvertegenwoordiging, wordt voor die zitting 53%
toegekend.
Verhindering wegens clubvertegenwoordiging mag promotiekansen niet aantasten.
Artikel 6.
Aan een paar dat een zitting verhinderd is, de éne speler wegens clubvertegenwoordiging en de andere
speler om andere redenen, wordt voor die zitting 50% toegekend.
Artikel 7.
Aan een paar waarvan één speler een zitting wegens clubvertegenwoordiging vervangen is door een
gelegenheidspartner (invaller), wordt voor die zitting de met de gelegenheidspartner behaalde score
toegekend met een maximum van 55% en een minimum van 50%.
In deze situatie is dus 5% ruimte voor scoreverbetering.
Artikel 8.
Aan een paar waarvan één speler een zitting om andere redenen dan clubvertegenwoordiging
vervangen is door een gelegenheidspartner, wordt voor die zitting de met de gelegenheidspartner
behaalde score toegekend met een maximum van 55% en een minimum van 45%.
Teneinde het effect van een te goede of te slechte invaller in te perken zijn scores met
gelegenheidspartner gelimiteerd tot gebleken promotie of degradatiegrens.
Naar analogie van het gestelde in artikel 7 is hier dus 10% ruimte voor scoreverbetering. - 5 -
Artikel 9.
Aan een paar dat een zitting verhinderd is om andere redenen dan clubvertegen woordiging wordt de
eerste keer van afwezigheid een score van 45% en de daarop volgende keren een score van 40%
toegekend.
Echter in gevallen van langdurige afwezigheid kan een paar een verzoek indienen bij de wedstrijdleiding
om buiten de klassering te worden gehouden en zijn plaats in de groep te behouden (zie art. 10 en 11.)
Verhindering om andere redenen dan clubvertegenwoordiging behoort de kans op handhaving niet aan
te tasten. 
 


 

Langdurige verhindering.
Artikel 10.
Een paar kan gedurende een serie buiten de klassering worden gehouden en zijn plaats in de groep
behouden als dit paar tijdig - doorgaans vóór aanvang van de serie - hiertoe een verzoek indient bij de
WL (wedstrijdleiding).
De spelers van dat paar kunnen dan wel als invaller bij een ander paar fungeren.
Artikel 11.
Indien een paar door omstandigheden geruime tijd niet in de vaste samenstelling kan spelen, zal de WL
in overleg met de betrokken speler een oplossing zoeken voor die periode.
Een tijdelijke nieuwe combinatie met een ander clublid behoort tot de mogelijkheden zonder promotie
of degradatieconsequenties.
Promotie en degradatie.
Artikel 12. 1.
Na beëindiging van iedere serie (m.u.v. een viertallenserie) promoveren de hoogst geklasseerde paren
naar de naast hogere groep en degraderen de laagst geklasseerde paren naar de naast lagere groep.
Frequenter promoveren en/of degraderen is van belang bij een groot aantal nieuwe paren van
onbekende sterkte wat in principe alleen tijdens de openingsserie van belang kan zijn.
Artikel 12. 2.
Een paar dat meer dan de halve competitie met een gelegenheidspartner (invaller) heeft gespeeld komt
niet voor promotie in aanmerking.
Artikel 13.
Het aantal paren dat promoveert respectievelijk degradeert, wordt vooraf door de WL vastgesteld en
bij aanvang van een serie bekend gemaakt.
Als uitgangspunt geldt dat 25% van de paren promoveert c.q. degradeert.
Ten behoeve van herindeling zal de WL daarin hooguit 5% van afwijken.
Indien de WL een grotere afwijking noodzakelijk acht, wordt dat in overleg met de TC vastgesteld.
Artikel 14.
Indien twee of meer paren aan het einde van een serie gelijk eindigen en de rangschikking is voor
promotie of degradatie van belang, beslist de onderlinge eindstand in de vorige serie.
Daarbij wordt een eventueel “bevroren” paar geacht te zijn geëindigd als laatste van de niet
gedegradeerde paren. Indien op deze manier geen beslissing verkregen wordt beslist het lot.
Eén en ander ter beoordeling van de TC.
Dit kan met name voorkomen in butlerseries met scores van doorgaans hele (afgeronde) getallen.
Indien het een paar betreft, dat in de vorige serie (competitieronde) in verschillende lijnen speelde,
geldt dat het paar dat in de hogere groep speelde, geacht wordt te zijn geëindigd boven het andere
paar.
Scores en uitslagen.
Artikel 15.
Er wordt gebruik gemaakt van het NBB-Rekenprogramma met de bijbehorende bridgemates waarin de
spelresultaten dienen te worden ingevoerd.
Voor de juiste berekening van de uitslagen worden de regels van dit wedstrijdreglement ingesteld in
het NBB-rekenprogramma.
Het NBB-rekenprogramma berekent per zitting op het eind van de zittingsavond voor elk paar het
resultaat in procenten op twee decimalen.
In deze zittinguitslag zijn correcties in verband met eventuele reglementaire scores nog niet verwerkt;
dit is dus een uitslag onder voorbehoud.
Bij de verwerking van de zittingsuitslag in de tussenstand van de competitie worden de reglementaire
scores toegepast en wordt het gemiddeld behaalde resultaat over alle gespeelde zittingen van de
competitieronde per paar in procenten op twee decimalen berekend.
Voor de berekening van de eindranglijst van iedere serie komt de laagste zittingsscore te vervallen.
Artikel 16.
Voor het berekenen van de resultaten op een spel waarin één of meer arbitrale scores voorkomen
wordt de formule van Neuberg toegepast.
Daarvoor wordt het NBB-Rekenprogramma ingesteld op standaard gebruik van de formule van
Neuberg.
Artikel 17.
Indien tijdens een butlerzitting een stilzittafel voorkomt, worden de scores van de paren met een
stilzittafel vermenigvuldigd met N/(N - 1), waarin N het aantal ronden voorstelt.
Het NBB-Rekenprogramma wordt hier standaard op ingesteld.
Artikel 18.
Bij een topintegraalserie zijn er twee lijsten:
- de topintegraallijst voor de meesterpuntentoekenning
- de groepslijst voor promotie en/of degradatie.
Voor de topintegraallijst gelden de normale regels voor afwezigheid en gelegenheidscombinaties.
Voor de groepslijst is van een zitting de 50 % score van elke groep het gemiddelde van de scores van
alle paren uit die groep in die zitting.
Ook scores van gelegenheidscombinaties tellen mee tenzij het een paar betreft waarvan de
groepsstatus van de spelers niet gelijk is.
Voor elke groep worden de reglementaire scores overeenkomstig aangepast en ingesteld in het NBBrekenprogramma
(zie art. 21).
Artikel 19.
Indien paren van twee groepen gecombineerd tegen elkaar spelen (een combitafel spelen), worden alle
scores zodanig gecorrigeerd dat van elke groep het gemiddelde gelijk wordt
aan 50 %.
Deze correctie is noodzakelijk opdat alle reglementaire scores zich normaal blijven verhouden met de
andere scores.
Artikel 20.
Wanneer van een driemanschap alle spelers aanwezig zijn, spelen er formeel slechts twee van de drie;
de eventueel door dit paar op de zittingsavond behaalde meesterpunten worden slechts aan de twee
formeel spelende leden toegekend; op de ranglijsten worden altijd alle drie de namen vermeld.
De formeel niet spelende speler kan op verzoek als invaller in een ander paar deelnemen. - 7 -
Artikel 21.
Indien in plaats van met percentages met imp’s wordt gewerkt, worden de reglementaire percentagescores,
sancties/bonussen en arbitraire spelscores als volgt vertaald:
Reglementaire zittingsscore bij: 24 spellen 28 spellen
55 % wordt bij butler => +22 imp +26 imp
53 % wordt bij butler => +13 imp +15 imp
50 % wordt bij butler => 0 imp 0 imp
47 % wordt bij butler => -13 imp -15 imp
45% wordt bij butler => -22 imp -26 imp
37 % wordt bij butler => -57 imp -66 imp
Sanctie/Bonus op de zittingsscore bij: 24 spellen 28 spellen
 2% wordt bij butler => ±9 imp ±10 imp
 5% wordt bij butler => ±22 imp ±26 imp
Arbitrale spelscores
40% wordt bij butler => -2 imp -2 imp
50% wordt bij butler => 0 imp 0 imp
60% wordt bij butler => 2 imp 2 imp
Deze vertalingen zijn gedaan aan de hand van de gebleken samenhang tussen paren- en butlerscores.
Daaruit blijkt het volgende lineaire verband: per spel komt 1% overeen met 0.1823 imp.
 


 

Wijziging paarsamenstelling.
Artikel 22.
Spelers van een uiteenvallend paar worden onmiddellijk op de reservelijst geplaatst.
Artikel 23.
Beëindiging van een partnerschap tengevolge van onverwacht langdurig niet beschikbaar zijn van één
van de twee spelers dient zo spoedig mogelijk aan de WL bekend gemaakt te worden.
Onder “onverwacht langdurig niet beschikbaar” wordt bijvoorbeeld verstaan ziekenhuisopname, maar
ook het opzeggen van een partner tijdens een lopende serie.
Deze opzeggende partner wordt “initiatiefnemer” genoemd.
Met uitzondering van de eventuele “initiatiefnemer” behouden beide spelers de groepsstatus zoals die
is op het moment van beëindiging van het partnerschap.
Indien de helft van de lopende serie reeds is verspeeld en het betreffende paar bevindt zich op een
degradatieplaats, dan krijgen de spelers de status zoals die is na degradatie.
Artikel 24.
Beëindiging van een partnerschap op eigen initiatief is in principe alleen mogelijk na afloop van de
laatste zitting van een serie en dient tenminste 48 uur vóór aanvang van de eerste zitting van de
volgende serie aan de WL bekend te zijn.
Wordt aan het bovenstaande niet voldaan, dan dient de WL de groepsstatus van de initiatiefnemer(s)
met één te verlagen.
Tevens kan een volgend partnerschap van de initiatiefnemer pas vanaf de eerstvolgende serie worden
ingedeeld.
Artikel 25.
Indeling van een nieuw paar is afhankelijk van de herkomst van de afzonderlijke spelers en geschiedt als
volgt:
- Waren beide spelers reeds lid: in de groep behorende bij de status van de laagst geklasseerde speler;
- Is één van de spelers een nieuw lid: in de groep waarin de andere speler uitkwam; - 8 -
- Zijn beide spelers als paar afkomstig van een andere speelavond: in dezelfde groep met een
 begrenzing van één groep hoger of lager;
- Zijn beide spelers nieuwe leden: in de laagste groep
Echter indien de WL overtuigd is, dat het paar, bestaande uit nieuwe leden, het speelniveau heeft dat
overeenkomt met dat van een bepaalde groep, dient hij dat paar in die groep in te delen.
Paren, die tijdens de eerste helft van een lopende serie zijn gevormd, worden onmiddellijk ingedeeld.
Voor de niet gespeelde zittingen wordt 47% toegekend.
Dit kan inhouden dat promotie / degradatieregelingen voor die serie in overleg met de TC dienen te
worden aangepast.
Paren, die tijdens de tweede helft van een lopende serie zijn gevormd, kunnen wel meespelen maar
worden pas in de eerstvolgende serie ingedeeld.
Als de WL een paar in een groep indeelt, moet hij ervan overtuigd zijn, dat het paar in de groep
daarboven niet regelmatig in de bovenste helft zal eindigen.
Afzeggingen en indeling van paren en lijnen.
Artikel 26.
Berichten van verhindering dienen op de betreffende wedstrijddag aan de daartoe door de WL
aangewezen persoon te worden doorgegeven; afzeggen kan tot 17.00 uur.
Minder dan twee uur voor aanvang van de zitting afmelden wordt opgevat als wegblijven zonder
bericht.
Wegblijven zonder bericht van een geheel paar wordt, indien verwijtbaar, bestraft met een score
van 37 %.
Te laat melden van het spelen met invaller wordt, indien verwijtbaar, bestraft met 5 %.
Ten aanzien van de term ‘verwijtbaar’ kan de WL eventueel leden van het bestuur raadplegen.
Het lid is gerechtigd daarover in beroep te gaan bij het bestuur.
Indien één speler zonder bericht wegblijft en de andere speler voor een oplossing zorgt, geldt de
gewone invallers regeling.
Alle sancties worden toegepast nadat de score of de eventuele reglementaire score is vastgesteld.
Voorbeeld: Te laat melden van het spelen met invaller:
Score reglementaire score na sanctie
58.3 % max. 55.0 % (zie art. 8!) 50.0 %
52.7 % 52.7 % 47.7 %
43.1 % min. 45.0 % (zie art. 8!) 40.0 %
Artikel 27.
Bij verhindering van een de partners van één vaste combinatie wordt een gelegenheidspaar (met een
invaller) gevormd.
Als van twee vaste combinaties een partner verhinderd is kunnen de aanwezige partners van de twee
vaste combinaties als “combipaar” een gelegenheidspaar vormen.
De door het combipaar behaalde zittingsscore geldt voor beide vaste combinaties.
Een gelegenheidspaar gevormd door clubleden, dient door de W.L. bij voorkeur ingedeeld te worden in
de groep van de hoogst geklasseerde speler van de clubafdeling.
Artikel 28.
Een gelegenheidspaar dient de W.L. in volgorde van voorkeur samen te stellen uit:
a. clubleden van de eigen speelavond;
b. invallers van buitenaf, bij voorkeur van de club, van gelijk niveau als de te vervangen partner.
Hoe te handelen tegenover leden, die hun eigen invaller willen meenemen wordt aan de W.L.
overgelaten. Gebruikelijk is het onder voorbehoud toe te laten. - 9 -
Artikel 29.
De score van een paar (vaste combinatie), dat in een andere groep moet spelen dan waarin het in die
zitting normaal zou uitkomen, wordt per groep dat het hoger speelt met 5% vermeerderd en blijft per
groep dat het lager speelt onveranderd.
De score van een gelegenheidspaar, waarvan één speler afkomstig is uit een andere groep, wordt per
groep dat deze speler hoger speelt met 2% vermeerderd (bij een topintegraalwedstrijd met 1%) en per
groep dat hij lager speelt onveranderd.
Vervolgens gelden de normale onder- en boven- grenzen voor gelegenheidsparen.
Artikel 30.
Indien van één groep een oneven aantal paren aanwezig is, is er een “stilzittafel”.
Indien van twee groepen, die onderling niet meer dan twee niveaus verschillen, beiden een oneven
aantal paren aanwezig zijn, plaatst de W.L. een extra groep spellen op een “combitafel” die door de
stilzitters van de twee groepen worden gespeeld. De scores tellen gewoon mee voor de zittinguitslag in
de eigen groep. De paren uit de hoogste groep krijgen de oneven nummers en die van de laagste groep
de even nummers. Indien een groep te weinig paren bevat om tot een goede uitslag te komen, kan de
WL besluiten om deze groep te combineren met een andere groep.
Artikel 31.
Wijziging van het aantal groepen geschiedt in overleg met de TC.
Artikel 32.
De W.L. tracht de competitie zodanig in te richten, dat alle paren elkaar even vaak ontmoeten.
Protest.
Artikel 33.
Indien men een protest wil indienen dient men dat binnen een halfuur na afloop van de wedstrijd bij de
wedstrijdleiding kenbaar te maken.
Artikel 34.
Tegen de uitslag van de clubcompetitie kan men protesteren tot en met de volgende speelavond.
Clubkampioenschap.
Artikel 35.
Na de laatste serie (competitieronde) wordt van elk paar het gemiddelde berekend van de behaalde
eindscores van alle gespeelde competitierondes (met uitzondering van de beker, butler of
viertallencompetitie) in procenten op twee decimalen.
Het paar dat op de eerste plaats van de daarmee bepaalde ranglijst eindigt is Clubkampioen van het
seizoen.
Wedstrijdkalender.
Artikel 36.
De wedstrijdkalender dient in september vastgesteld te worden.
Tenminste één butlerserie moet er in voorkomen tenzij tenminste 80% van de leden het als ongewenst
afwijst; deze butlerserie wordt bij voorkeur in het tweede deel van het seizoen gespeeld in verband met
de externe viertallencompetitie.
Eén beker of topintegraalserie kan in de kalender worden opgenomen tenzij tenminste 80% van de
leden het als ongewenst afwijst.
Bij 20% voorstemmers is er voldoende aanleiding om tenminste één serie in de door hun gewenste
vorm te spelen. - 10 -
Slotbepalingen.
Artikel 37.
In alle gevallen waarin dit wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de TC.
Artikel 38.
Ten aanzien van de toepassing van dit wedstrijdreglement is beroep mogelijk bij het bestuur van de
vereniging.
Wassenaar, november 2012.